Obchodní podmínky provizního systému www.pamlskovace.cz

I. Všeobecná ustanovení využívání provizniho systemu www.pamlskovace.cz.

1.1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provozními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen ‘uživatel’) s podmínkami provizního systému www.pamlskovace.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je právnická osoba Aylindo s.r.o. se sídlem Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01, identifikační číslo: 11776056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 354404 (dále jen ‘provozovatel”).

1.2. Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich zveřejnění.

1.3. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním e-mailu provozovateli na info@pamlskovace.cz s žádostí o ukončení spolupráce.

1.4. Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté pravdivé údaje k jeho osobě a adrese a potvrzuje, že je buď podnikatelem s platným živnostenským oprávněním, kterému bylo přiděleno IČO, nebo je právnickou osobou registrovanou v České republice.

1.5. Uživatel umístí na své webové stránky reklamu (bannery, textové odkazy aj.) nebo uživatel využije formu tištěné propagace (letáky, brožury, vizitky, vouchery aj.). Podklady pro propagaci uživatel obdrží od provozovatele nebo použije své vlastní po schválení provozovatele.

1.6. Provozovatel poskytne uživateli slevové kupóny nebo letáky se slevovým kupónem, které uživatel má právo umístit v místě svého podnikání (v psí školce, na veterině atd).

1.7. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého zaplaceného a nezrušeného obchodu (ochranná lhůta 3 týdny po předání zboží zákazníkovi), který bude proveden návštěvníkem, který vloží kupón uživatelé při odeslání objednávky, což provozovatel identifikuje podle unikátního čísla kupónu vydaného uživateli.

II. Provize a její výše.

2.1. Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník uplatní unikátní slevový kupón uživatele při koupi zboží na www.pamlskovače.cz. Samotná provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy bude zboží objednané tímto zákazníkem uhrazeno na účet provozovatele a zároveň uplynula ochranná lhůta pro vrácení objednávky v délce 3 týdnů.

2.2. Výše provize za zprostředkování obchodů internetových obchodů www.pamlskovace.cz je:

  • 2% (slovy “dva procenta”) pokud je celková výše objednávky do 999 Kč;
  • 3,5% (slovy “tři a půl procenta”) pokud je celková výše objednávky 1.000 až 2.499 Kč;
  • 5% (slovy “pět procent”) pokud je celková výše objednávky nad 2.500 Kč.

Pokud je uživatel úspěšný je možné se domluvit na vyšší provizi (až 10%) dle individuální domluvy.

2.3. Provize se počítá z celkové ceny zrealizované objednávky bez DPH a nezahrnuje se do ní poštovné.

2.4. Po překročení minimální částky k vyplacení 1.000 Kč (případně jiné partnerem určené) provize bude vyplacena uživateli do 15.dne následujícího měsíce. Před odesláním provizi provozovatel bude kontaktovat uživatele a poskytne mu aktuální vyúčtování. Za účelem úhrady provize je uživatel povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu.

2.5. Provozovatel neumožňuje uživateli přístup do systému, kde si může zkontrolovat výši provize a stavy objednávek. Pokud by uživatel chtěl dostat vyúčtování nebo jinou informaci o objednávkách musí provozovatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu na info@pamlskovace.cz.

2.6. Za nezaplacené, zákazníkem stornované objednávky nebo za vrácené zboží ve lhůtě 3 týdnů se provize nevyplácí.

III. Práva a povinnosti uživatele.

3.1. Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na internetový obchody www.pamlskovace.cz v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Uživatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na internetové obchody zapojené v provizním systému www.pamlskovace.cz a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Uživatel je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

3.2. Uživatel souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem v provizního systému www.pamlskovace.cz a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

3.3. Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

3.4. Pokud se provozovatel dozví o protiprávním jednání uživatele, dovoluje uživatel provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce.

4.1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2. Provozovatel provizního systému www.pamlskovace.cz je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

4.3. Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

4.4. Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoliv a bez uvedení důvodů.

V. Ostatní ujednání.

5.1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv zastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

5.2. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

5.3. Tyto VOP provizního systému jsou platné a účinné od 6.9.2021.